e-Ankande

Platforma e pare me te dhena te hapura mbi procedurat e ankandeve nga institucionet publike

Rreth

Projektit

Ky projekt eshte zhvilluar nga AIF me mbeshtetjen e AMSHC. 

Misioni i keti projekti eshte ngritja e nje platforme dhe publikimin e te dhenave mbi procedurat e ankandeve te zhvilluara nga institucionet publike ne Shqiperi. Keto te dhena mblidhen dhe perpunohen nga ekipi yne dhe publikohen ne platform ne formen e te dhenave te hapura per kedo, per ti aksesuar, analizuar dhe perpunuar me qellim rritjen e transparences dhe llogaridhenies nga institucionet publike.

0
Procedura te publikuara
0
Institucione publike

Sherbimet

Platforma ka per qellim te ndihmoj organizatat dhe organet mediatike te ndihmojne ne procesin e transparences dhe llogaridhenien e institucioneve publike duke perdorur te dhena te hapura per analizat e tyre.

Te Dhena
te Hapura

Rritje e
Transparences

Rritje te
Llogaridhenies

Keni sygjerime?

NA KONTAKTONI

Jemi gjithmon te hamur per ide dhe partner per te zhvilluar dhe zgjeruar me shume projektin tone

Kuadri Ligjor

Eksperti i fushës ka ndërtuar llogjikën e funksionimit të sistemit në raport me Ligji Nr.9874, Datë 14.2.2008 “Për Ankandin Publik”, të ndryshuar dhe Vendim Nr.1719, Datë 17.12.2008 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin E Rregullave Të Ankandit Publik” të ndryshuar. Gjithashtu në këtë fazë synohet edhe bashkëpunim me organet publike, Agjencia e Prokurimit Publik. Faza është përfunduar brenda afateve të parashikuara në Kontratë dhe në Projektin e dorëzuar.

Albania
Innovation
Foundation

Scroll to top